Work

TV:
Choreography Dance Dance Dance Season 5 SBS6
Choreography Dancesing Season 1 SBS6


Theatre:
Breakin Convention Tour Luxemburg 2018
Sally Dansgezelschap Maastricht Danslab 2019
Sally Dansgezelschap Maastricht Danslab 2020


Oxygen:
Winner Circus Gerschtanowitz 2017 | Choreographer & dancer
Winner Dance as One 2018 | Choreographer & dancer
Golden Buzzer France Got Talent 2018 | Choreographer & dancer
NBC World of Dance Season 4 | Choreographer & dancer


Instruction:
USDA and USDA-Academy Maastricht
ODM – Opleiding Dans Maastricht
Fontys Hogeschool voor de Kunsten Maastricht
Cios Dance Education Sittard


Brands:
Audemars Piguet Switzerland
Audemars Piguet NL
Exact NL
Real Classics NL
ATF BEL
Top1toys NL
NNKC NL